Dolaplar

 
 • KR600-KR610-KR620-KR625-KR630-KR633
 • AÇIKLAMALAR

  TEKNİK ÖZELLİKLER

  KR 600 > L|40 W|40 H|80
  KR 610 > L|40 W|40 H|120
  KR 620 > L|40 W|40 H|160
  KR 625 > L|4 W|40 H|160
  KR 630 > L|40 W|40 H|190
  KR 633 > L|40 W|40 H|190